OPŁATY

ZALEŻNE OD WARTOŚCI

W wielu przypadkach obowiązuje 50% albo 25% taksy podstawowej.

1/ do 3000 zł
100 zł
2/ powyżej 3000 zł do 10 000 zł
100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
3/ powyżej 10 000 zł do 30 000 zł
310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
4/ powyżej 30 000 zł do 60 000 zł
710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
5/ powyżej 60 000 zł do 100 000 zł
1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
6/ powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł
4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
7/ powyżej 2 000 000 zł
6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł
(nie wiecej jednak niż 10 000 zł; a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7500 zł).


ZALEŻNE OD RODZAJU CZYNNOŚCI

 
1/ umowa majątkowa małżeńska
400 zł
2/ testament

testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku

testament zawierający zapis windykacyjny

odwołanie testamentu
50 zł


150 zł

200 zł

30 zł
3/ pełnomocnictwo (do dokonania jednej czynności)

pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności
30 zł

100 zł
4/ oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
50 zł
5/ protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczona
odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni

protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy

protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej
750 zł w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego taksa wyliczana jest według wartości)

1100 zł

300 zł
6/ akt poświadczenia dziedziczenia

akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym

protokół dziedziczenia

protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
50 zł


100 zł

100 zł

50 zł
 


Wynagrodzenia notariusza podlega zwiększeniu o VAT (23%)

Notariusz jako płatnik pobiera stosowne podatki (w tym podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadkó i darowizn), a także opłaty skarbowe za dokonanie wpisów w księgach wieczystych i odprowadza je na rzecz stosownych organów (urząd skarbowy, sąd).